نكاتي در مورد يادگيري بهتر زبان انگليسي

1. نوشتن صحيح حروف بطوريكه خودتون بتونيد خطتون رو بخونيد(جهت تذكر به آن دسته از دانش
آموزاني كه در امتحان h را مثل  d ،nرا مثل a ,… مي نويسن تا سر معلم رو شيره بما لن!!!).

2. تلفظ صحيح كلمات كه اونهم به لطف اين همه cd كه توي بازار ريخته نميدونم چرا هنوز خيليها نمي تونن كلمات رو درست تلفظ كنن.به خدا كاري نداره.فقط يه كم تمرين لازم داره. حتي مي تونيد برنامه ديكشنري رو روي موبايلتون بريزيد تا همه جا همراهتون باشه.

3. مرور لغات و گرامر در زمانهاي مشخص براي اينكه به حافظه دراز مدت سپرده شوند.

فعلاً همينهارو داشته باشيد تا بعد.