فریبا پیوندی
متن ها و مقالات انگلیسی
5 دیدگاه

ضرب المثل های انگلیسی

from the cradle to grave ز گهواره تا گور دانش بجوی
easy come, easy go باد آورده را باد میبرد
no news is good news بیخبری خوش خبری ست
third time lucky تا سه نشه بازی نشه
be the thin end of the wedge تخم مرغ دزد شتر دزد میشود
tit for tat این به اون در
every cloud has a [...]

فریبا پیوندی
متن ها و مقالات انگلیسی
3 دیدگاه

A good birthday gift

Good birthday gift ideas make the recipient feel like a special individual by presenting them with something personalized, unique, and thoughtful. Think of a gift that creates remarkable memories rather than fulfilling a function. You want the recipient to associate the birthday gift with your personality, as well as providing raucous entertainment or a welcome [...]