فریبا پیوندی
معرفی
بدون دیدگاه

جواب تمرینهای workbook پایه یازدهم

کلیک کنید        معنی درک مطلب صفحات 27 و28
کلیک کنید       جواب تمرینهای صفحه 29

فریبا پیوندی
معرفی
بدون دیدگاه

نکاتی درباره امتحان پایان ترم پایه یازدهم

سلام به دخترهای گلم
1) کتاب درسی و workbook به طور دقیق مطالعه شود.
2) از هر تمرین حتما یک نمونه حل کنید.
3)‌معنی لغات جدید تمرینها را یاد بگیرید.
4) از تمام گرامرها سوال داده شده پس تمام نکات گرامری رو با دقت بخونید.
5) امتحان تا جاییکه درس داده شده یعنی تا آخر صفحه 60 کتاب درسی و [...]