دوست دارم توی این صفحه از آرزوهام براتون بگم، همینطور از چیزایی که خوشحال یا ناراحتم می کنه، از دنیایی که دوست دارم اونطوری باشه، از خصوصیات آدمهای دور و برم و اینکه اگر چه طوری بودن می تونستیم با کمک هم دنیا رو گلستون کنیم. شاید با گفتن من کمی به خودشون بیان و تغیر کنن.